Fall > Moss

 
Fall - Moss
 
 
  When the sun is not strong enough moss can live on these trees.

  Als de zon niet sterk genoeg is kan er mos ontstaan op deze bomen.