Mammals > Giraffe

 
Giraffe
 
 
  Giraffes are the tallest land animals in the world. An adult giraffe can grow to a height of almost six metres. Because of their height, giraffes are easy to spot among the other animals on the African savannah at Noorderdierenpark Emmen.

  Giraffen zijn de langste landdieren. Een volwassen giraffe wordt bijna zes meter hoog. In het Noorder Dierenpark Emmen vallen de giraffen dan ook goed op tussen alle dieren van de Afrikasavanne.