MAGICPHOTOWORLD.COM

China > Going West 1

Nan Meng Gorge Lake Jiayuguan Overhanging Wall Jiayuguan Nan Meng Gorge Lake
Xining Xining Ta Er Monastery Xining Que Zang Temple Hami
Jiayuguan Nan Meng Gorge Lake Xining Hami Hui Wang Feng